nl.vaccincoronavaccin.be
Klik Share Button Image en selecteer de optie “Zet op beginscherm" om toe te voegen aan uw beginscherm.
Zet op beginscherm Cancel
Close

Privacyverklaring

Wat is het doel van dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is de klachten in kaart brengen die kunnen optreden na vaccinatie met een vaccin tegen COVID-19.

Er wordt onder andere inzicht verkregen in:

 • het specifieke vaccin tegen COVID-19,
 • de medische achtergrond van personen die gevaccineerd zijn met een vaccin tegen COVID-19, 
 • klachten die worden gemeld na de vaccinatie (zowel bekend als onbekend),
 • het verloop van de klachten, 
 • de behandeling van de klachten,
 • herstel van de klachten,
 • Hoe belastend de klachten zijn,
 • welke gevolgen of impact de klachten hebben. 


Persoonsgegevens
De gevraagde persoonsgegevens worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. De gegevensverwerking gebeurt ook volgens het algemeen privacyregelement van Bijwerkingencentrum Lareb en het privacybeleid van het FAGG. De gevraagde persoonsgegevens worden gebruikt voor de aanmelding als deelnemer aan dit onderzoek. Zo kan worden gecontroleerd dat één peroon zich als unieke deelnemer van dit onderzoek inschrijft en worden dubbele inschrijvingen voorkomen. Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de onderzoeksdoeleinden. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor een artikel of publicatie. Deze publicatie zal alleen onderzoeksresultaten bevatten en zal niet herleidbaar zijn tot een specifieke persoon.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt in dit onderzoek:

 • e-mailadres, 
 • geslacht, 
 • geboortedatum, 
 • postcode,
 • medische gegevens zoals:
  • medische achtergrond,
  • geneesmiddelengebruik,
  • ervaren klachten na de vaccinatie en eventuele onderzoeken en behandeling hiervan.


Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling
De gegevens die in dit onderzoek worden verzameld, worden geautomatiseerd verwerkt en komen terecht in een onderzoeksdatabank van Bijwerkingencentrum Lareb. Dit is een afgeschermde databank waar alleen zorgvuldig gekozen en professionale medewerkers met de juist inlogcodes, toegang toe krijgen. 


Verdere verwerking van verzamelde gegevens
Een aantal medewerkers van het FAGG hebben toegang tot de databank van Lareb voor verwerking van de gegevens. De verzamelde gegevens worden vervolgens geanonimiseerd en op beveiligde wijze doorgestuurd naar het FAGG voor verdere analyse. 

Delen met derden
De klachten die worden gemeld in dit onderzoek worden geanonimiseerd  en zonder persoonsgegevens (met uitzondering van de leeftijd en het geslacht van de persoon) gedeeld met het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency, EMA), de  Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) en de vergunninghouder van het vaccin dat als verdacht wordt aangemerkt. Het doel hiervan is om de geneesmiddelenveiligheid zowel nationaal als internationaal te kunnen bewaken.

In een aantal andere landen van de Europese Unie wordt een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. De data van toegediende vaccins en opgetreden klachten van de verschillende landen zullen met elkaar worden vergeleken en gezamenlijk worden geanalyseerd. Het doel hiervan is om de klachten na vaccinatie met een vaccin tegen COVID-19 zowel nationaal als internationaal in kaart te kunnen brengen.

Bij de hierboven beschreven informatie-uitwisseling zijn de gegevens niet herleidbaar naar een specifieke persoon. 


Recht op inzage, correctie en verwijdering
U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw toestemmingsverklaring in te trekken of om uw (persoons)gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te verwijderen. Neem voor een dergelijk verzoek contact op via info@lareb.nl. Bijwerkingencentrum Lareb zal uw verzoek binnen de vier weken afhandelen. 


Bewaartermijnen van contact- en onderzoeksgegevens 
Uw e-mailadres dat in dit onderzoek wordt gevraagd, wordt tot één jaar na het einde van dit onderzoek bewaard. Daarna worden deze contactgegevens verwijderd. De onderzoeksgegevens worden in principe tot vijftien jaar na het einde van dit onderzoek bewaard. Na vijftien jaar wordt bekeken of de onderzoeksgegevens nog altijd bruikbaar zijn voor de bewaking van het veiligheidsprofiel van geneesmiddelen. Hierna wordt door het FAGG een besluit genomen over het bewaren of verwijderen van deze onderzoeksgegevens.


Beveiliging website
Bijwerkingencentrum Lareb heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De onderzoeksgegevens worden verzameld via de onderzoekswebsite. Deze website is beveiligd met een encryptieprotocol dat de communicatie tussen computers (bijvoorbeeld op het internet) beveiligt. De website gebruikt een Transport Layer Security (TLS)-certificaat. Hierdoor blijft alle informatie tijdens het transport afgeschermd en niet leesbaar voor anderen. Deze beveiliging is te controleren in de adresbalk van uw browser, waarin zichtbaar is dat de website begint met https://.

Na aanmelding op deze website, zal ter controle van het e-mailadres een activatielink worden verzonden. Deze activatielink blijft maximaal 48 uur geldig. Als na zeven dagen niet op de activatielink is geklikt, worden de aanmeldgegevens verwijderd. Persoonsgegevens en wachtwoorden worden via een encryptie (versleuting) in de databank opgenomen. 


Extra beveiligingsmaatregelen
Er worden in dit onderzoek aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo zal in real time worden gecontroleerd of het iP-adres van de deelnemer niet voorkomt op een blacklist. Deze blacklist is lokaal opgeslagen en wordt periodiek bijgewerkt. Het IP-adres wordt door ons niet opgeslagen of getransporteerd. 

Als bij het invullen van een aanmeldformulier blijkt dat het e-mailadres op een blacklist staat, zal aan het einde een captcha-test worden getoond aan de deelnemer. Dit is een controle om te bepalen of er al dan niet sprake is van een menselijke gebruiker. 

Ook is er een onzichtbaar veld ingebouwd in het aanmeldformulier. Zodra dit veld gevuld is, zal de captcha-test worden getoond. Dit gebeurt om eventuele bots buiten te kunnen sluiten. Als binnen 5 minuten meer dan 10 keer een formulier wordt ingestuurd vanuit hetzelfde IP adres, zal deze ‘deelnemer’ ook een captcha-test getoond worden.


Gebruik van cookies
Een cookie is een klein bestand dat met webpagina's wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Met deze cookies proberen wij onze toekomstige dienstverlening en uw ervaring bij het bezoek van de website te verbeteren. Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website gebruik van functionele cookies. Functionele cookies, die nodig zijn om de website te laten functioneren, worden altijd geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Het doel van een functionele cookie is om uw huidige positie in de vragenlijst op te slaan. Deze verloopt na een sessie. Hierdoor kunnen wij vastleggen waar u in een vragenlijst bent gebleven en ervoor zorgen dat u verder kunt gaan waar u de vorige keer was gebleven wanneer u de vragenlijst opnieuw opent. 


Contact
ADR@fagg.be

Bedrijfsgegevens
De gegevens die in dit onderzoek worden verzameld, worden verwerkt door: 

Bijwerkingencentrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH ’s-HERTOGENBOSCH
NEDERLAND

Telefoon: +31 73 – 64 69 700
info@lareb.nl

en 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
Galileelaan 5/03
1210 BRUSSEL 
BELGIË 

Telefoon: +32 258 44 00 
ADR@fagg.be